Информације о обради података о личности

Информације о обради података о личности у оквиру пројекта ”Ширење мреже пакетомата”

Поштовани,

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, као руковалац подацима о личности у оквиру пројекта ”Ширење мреже пакетомата” (у даљем тексту: руковалац подацима о личности), у складу са чланом 23. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18, у даљем тексту: Закон), дужно је да Вас информише о следећем:
–  Ради успешне реализације пројекта ”Ширење мреже пакетомата” прикупљамо Ваше личне податке (име, презиме, адреса (улица и број), насељено место, e-mail адреса, број телефона, датум рођења);
–  Руковалац Вашим подацима о личности је Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, Београд, Таковска број 2, матични број: 07461429, ПИБ: 100002803;
–  Руковалац подацима о личности обрађује напред наведене податке ради реализације пројекта ”Ширење мреже пакетомата”, као јавни поштански оператор, чији је основни циљ истраживања тржишта и идентификовања нових локација на којима би корисници желели да буду постављени пакетомати Поште, што представља легитимни интерес руковаоца;
–  У циљу законите обраде наведених података, потребно је давање сагласности руковаоцу подацима, за обраду Ваших података о личности, у складу са чланом 15. Закона;
–  Подаци о личности прикупљени путем анкетног формулара могу се искористити ради обавештења о постављању пакетомата у непосредној близини остављене адресе, односно проширења мреже пакетомата и услуга Јавног предузећа ”Пошта Србије”, Београд;
–  Ваши лични подаци чувају се у бази података руковаоца од дана достављања сагласности за обраду до краја 2025. године, по истеку ког рока се бришу из базе података;
–  Руковалац подацима о личности предузимаће све потребне техничке, кадровске и организационе мере за заштиту наведених података ради спречавања случајног или незаконитог уништења или случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде.
–  На основу чл. 29-31. Закона, као лице на које се подаци односе, имате право да од руковаоца подацима о личности захтевате: приступ подацима о личности, исправку или брисање података о личности, да затражите ограничење обраде података о личности, уложите приговор на начин обраде података о личности, а имате право и на преносивост података, право на опозив пристанка у било које време и право подношења притужбе Поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности.

Контакт подаци овлашћеног лица за заштиту података о личности у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд: е-mail: lzzpl@posta.rs.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ”, БЕОГРАД